Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-mail от нас.

Потребителят е длъжен да заплати цената на заявената от него стока, да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика, както и да получи стоката.

За да се пазарува от електронния магазин damakra.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става, като се попълни формуляра за регистрация. Потребителят трябва да представи изискуемите и верни данни и ако има промяна в тях, в седем дневен срок да уведоми администратор на сайта, чрез имейл или телефон.

С регистрацията си на сайта Потребителят се съгласява с Общите условия и от този момент може да се възползва и да извършва заявки за закупуването на стоки от damakra.com

Потребителят е длъжен да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;

 

Права и задължения на Доставчика,,Аген" ООД

1. Доставчикът е длъжен преди да предостави своевременно на потребителя следната информация:

- името и адреса на доставчика;

- основните характеристики на стоките или услугите;

- цената на стоките или услугите с включени всички данъци и такси;

- стойността на пощенските или транспортните разходи, невключени в цената на стоките или услугите, свързани с тяхната доставка;

- стойността на използване на средството за комуникация от разстояние, когато тя се изчислява по начин, различен от посочения в основната тарифа;

- начина на плащане, доставка и изпълнение на услугата;

- правото на потребителя да се откаже от покупката и условията, при които стоката може да бъде върната или услугата да бъде отказана

- периода, за който направеното предложение или цена остават в сила;

2. Доставчикът гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.

3. Когато Доставчикът не може да изпълни задълженията си по продажбата поради това, че не разполага с поръчаните стоки и услуги, той е длъжен да уведоми потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 дни от датата, на която доставчикът е следвало да изпълни задължението.

4. Доставчикът е длъжен да услугата, не по-късно от 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до доставчика чрез използване на средство за комуникация от разстояние, освен ако страните са уговорили различен срок на доставка.

,,Аген" ООДможе по всяко време, ако счита за необходимо да промени или да прекрати изцяло или част от настоящите общи условия. При промяна ,,Аген" ООД ще информира потребителите чрез публикуване на известие в сайта.

,,Аген" ООД си запазва правото да преустанови или промени услугите предлагани в сайта.

Страните декларират, че когато някоя от клаузите на настоящите Общи условия противоречи на закона, това няма да доведе до недействителност на договора. Недействителната клауза ще бъде заменена от повелителните норми на закона или от установената практика. За неуредените тук условия се прилага българското законодателство.

Собственост на сайта и авторско право.

Този сайт е собственост на ,,Аген" ООД. Потребителят няма право да променя, заличава, възпроизвежда, копира и лицензира съдържанието, дизайна, структурата и информацията в сайта. Както и да продава или препродава информация, софтуер, продукти или услуги получени от, или чрез сайта на ,,Аген" ООД.

Всичко разположено върху или в този сайт е изключителна собственост на,,Аген" ООД Може да се използва с изрично писмено разрешение. Всяко нарушение на посочените по-горе условия е основание за търсене на съответната отговорност съгласно Закона за авторското право и сродните му права.

При технически проблеми или злонамерени действия срещу системата, собствениците на damakra.com имат право да спрат поръчките и изпълнението на заявките в сайта.

© damakra.com. Всички права запазени. Онлайн магазин от